Säännöt

Jämsän Seudun Ampujat ry:n
TOIMINTASÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Yhdistyksen nimi on Jämsän Seudun Ampujat ry ja sen kotipaikka on Jämsän kaupunki Keski-Suomen maakunnassa. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seura on perustettu 18.11.1955

Seuran kieli on suomi.

Seuran toiminta-alueena on Jämsänjokilaakso.

2 § Seuran tarkoitus ja sen toteuttaminen

Seuran tarkoituksena on edistää urheiluammunnan harrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman monella olisi mahdollisuus harrastaa sitä edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti. Yhdistys jatkaa Jämsänkosken Urheiluampujien ja Kaipolan Ruudin toimintaa ja perinteitä.

3 § Edellisessä pykälässä mainittua tarkoitustaan seura toteuttaa:

·       Tarjoamalla:

o   kilpailutoimintaa

o   koulutustoimintaa

o   valmennus- ja harjoitustoimintaa

o   nuorisotoimintaa

o   tiedotus- ja suhdetoimintaa

o   kuntoliikuntaa

o   muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle fyysisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia.

 

·       Kiinnittämällä ehdotusten, hakemusten ynnä muiden aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja asianomaisten elinten huomiota sekä pyrkiä omatoimisesti ampumaurheilutoiminnan kehittämiseen ja sille tarpeellisten kilpailuja harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen.

 

·       Harjoittamalla julkaisutoimintaa.

 

·       Edistämällä raittiutta.

Toimintansa tukemiseksi seura voi

o   ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,

o   omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä,

o   hankkia varoja järjestämällä huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia,

o   omistaa ja ylläpitää urheilulaitoksia,

o   harjoittaa kustannus- ja monistustoimintaa, majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa sekä

o   välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja –asusteita.

4 § Pykälä poistettu SAL:sta irtisanoutumisen takia.

5 § Seuran jäsenet

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sekä soveltuvin osin Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n sääntöjä ja päätöksiä.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan vuosikokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä vuosikokouksen päätöksellä kutsua henkilöitä, jotka ovat erittäin huomattavasti edistäneet seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kannattaviksi jäseniksi voi seuran johtokunta hyväksyä henkilöitä, oikeustoimikelpoisia yhteisöjä tai yrityksiä, jotka tukevat seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

6 § Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet toimintavuoden loppuun asti.

7 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Johtokunta voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan tai toimii vastoin seuran tarkoitusta taikka syyllistyy epäurheilijamaiseen toimintaan. Johtokunta voi myös evätä äänioikeuden maksuvelvollisuuden laiminlyöneeltä jäseneltä seuran kokouksessa, jos jäsen ei ole suorittanut säännöissä tarkoitettuja maksujaan seuran kokouksen päättämään päivämäärään mennessä. Johtokunta päättää myös kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista.

Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää
sen jälkeen, kun päätös on lähetetty hänelle kirjatussa kirjeessä. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

8 § Liittymis- ja jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran syyskokous vuosittain. Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei kanneta jäsenmaksua. Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi:

·       jos hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut seuran jäsenenä 30 vuotta,

·       suorittanut kertakaikkisena suorituksena 20 vuoden jäsenmaksut,

·       on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

9 § Seuran varsinaiset kokoukset

Päätösvalta seuran asioissa on sen kokouksella. Varsinaisia kokouksia ovat syyskokous, joka pidetään loka-marraskuussa, ja kevätkokous, joka pidetään maalishuhtikuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 7 päivää ennen kokousta 1 sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai 1 kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai 1 seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat. Kokouksen avaa johtokunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan johtokunnan varapuheenjohtaja, minkä jälkeen kokoukselle valitaan puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa ääntenlaskijoita sekä todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet kuin myös kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Seuran kokouksissa on jokaisella liittymis- ja jäsenmaksunsa seuran kokouksen määräämänä aikana maksaneella 15-vuotta täyttäneellä jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan.

Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle
  a) puheenjohtaja
  b) sihteeri
  c) kaksi pöytäkirjantarkastajaa
  d) ääntenlaskijat
3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
6. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
7. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan myös seuran puheenjohtajaksi
8. Valitaan erovuoroisten johtokunnan jäsenten tilalle jäsenet kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi
9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varahenkilö.
10. Päätetään, mitkä ampumaurheilumuodot ovat seuran ohjelmassa
11. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 9 §:n mukaisesti
vireille panemat muut asiat
12. Kokouksen päättäminen

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle
  a) puheenjohtaja
  b) sihteeri
  c) kaksi pöytäkirjantarkastajaa
  d) ääntenlaskijat
3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus
6. Esitetään toiminnantarkastajan lausunto
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille
8. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 9 §:n mukaisesti vireille panemat muut asiat
9. Kokouksen päättäminen

Asiat, jotka seuran jäsenet haluavat seuran varsinaisen kokouksen käsiteltäviksi, on esitettävä kirjallisesti johtokunnalle viimeistään 30 päivää ennen kokousta. Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava ne asiat, joiden vuoksi kokous on koolle kutsuttu. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen tapahtuu samalla tavalla kuin varsinaiseen kokoukseen. Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat edellä mainituin tavoin tehneet esityksen.

10 § Seuran hallinto

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudesta ja omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa syyskokouksen valitsema johtokunta. Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja 4-8 muuta jäsentä. Puheenjohtaja valitaan toimintavuodeksi ja muut jäsenet kahdeksi toimintavuodeksi kerrallaan siten, että heistä on vuosittain erovuorossa puolet. Johtokunta valitsee keskuudestaan johtokunnan varapuheenjohtajan toimintavuodeksi kerrallaan. Johtokunta valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajansa kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi, tai jos puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun sen kaikki jäsenet ovat kokoukseen kutsutut ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä ovat saapuvilla.

Johtokunnan kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti:
1. Pitää jäsenrekisteriä
2. Johtaa, valvoa ja kehittää seuran toimintaa
3. Hoitaa seuran taloutta ja vastata ja huolehtia varojen hoidosta
4. Valmistella seuran kokoukselle esitettävät asiat ja kutsua jäsenet kokouksiin
5. Laatia ja esittää seuran syyskokoukselle hyväksyttäväksi toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi vuodeksi
6. Laatia ja esittää seuran toimintakertomus seuran kevätkokoukselle
7. Esittää seuran tilinpäätös ja toiminnantarkastajan siitä ja seuran hallinnosta antama tarkastuskertomus seuran kevätkokoukselle
8. Panna täytäntöön seuran kokousten päätökset
9. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa
10. Hyväksyä ja erottaa jäsenet 5 ja 7 §:ssä mainituin poikkeuksin
11. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä sekä pitää niistä asianmukaista luetteloa
12. Nimetä avukseen tarpeellisiksi katsomansa jaostot, valiokunnat ja toimikunnat sekä niiden puheenjohtajat valmistelemaan edellä mainittuja asioita
13. Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan sekä
14. Hoitaa muut esille tulevat asiat ja ryhtyä kaikkiin seuran edun kulloinkin edellyttämiin toimenpiteisiin

11 § Seuran toiminta- ja tilikausi

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit tositteineen ja tilinpäätös johtokunnan puolesta allekirjoitettuna on helmikuun 15. päivään mennessä luovutettava tarkastusta varten toiminnantarkastajalle, jonka on ne palautettava tarkastuskertomuksensa kera johtokunnalle viimeistään maaliskuun 1. päivänä. Toiminnantarkastajalle on annettava myös se muu aineisto, jonka hän seuran tilien ja hallinnon tarkastamiseksi katsoo tarpeelliseksi saada tutkittavakseen.

12 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan kanssa tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai johtokunnan siihen määräämän henkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.


Muita määräyksiä

13 § Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava. Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkastetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

14 § Toimintansa tehostamiseksi seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa vahvistaa noudatettavaksi seuran sisäistä toimintaa järjestäviä säännöksiä, muodostaa osastoja eli kerhoja, jotka omaa oikeuskelpoisuutta vailla toimien hoitavat niille uskottuja tehtäviä ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet.

15 § Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Muutokset tulevat voimaan vasta sen jälkeen, kun ne on yhdistysrekisteriin merkitty.

Sääntöjen muuttamisesta on ilmoitettava kokouskutsussa.

16 § Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

17 § Kun seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

                    18 § Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.