Säännöt

Jämsän Seudun Ampujat ry:n
TOIMINTASÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli
Yhdistyksen nimi on Jämsän Seudun Ampujat ry
ja sen kotipaikka on Jämsänkosken kaupunki Länsi-Suomen läänissä.
Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.
Seura on perustettu 18.11.1955
Seuran kieli on suomi.
Seuran toiminta-alueena on Jämsänjokilaakso.

2 § Seuran tarkoitus ja sen toteuttaminen
Seuran tarkoituksena on edistää urheiluammunnan harrastusta seuran toimintaalueella siten, että mahdollisimman monella olisi mahdollisuus harrastaa sitä
edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti. Yhdistys jatkaa Jämsänkosken
Urheiluampujien ja Kaipolan Ruudin toimintaa ja perinteitä.

3 § Edellisessä pykälässä mainittua tarkoitustaan seura toteuttaa:
1. Tarjoamalla jäsenilleen:
– kilpailutoimintaa
– koulutustoimintaa
– valmennus- ja harjoitustoimintaa
– nuorisotoimintaa
– tiedotus- ja suhdetoimintaa
– kuntoliikuntaa
– muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa
yhteiskunnalle fyysisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä
kansalaisia.
2. Kiinnittämällä ehdotusten, hakemusten ynnä muiden aloitteiden kautta toiminta
alueensa viranomaisten ja asianomaisten elinten huomiota sekä pyrkiä
omatoimisesti ampumaurheilutoiminnan kehittämiseen ja sille tarpeellisten
kilpailuja harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen
3. Harjoittamalla julkaisutoimintaa.
Toimintansa tukemiseksi seura voi
– ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,
– omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, sekä
– hankkia varoja järjestämällä huvi- ja tanssitilaisuuksia,
– keräyksiä ja arpajaisia, omistaa ja ylläpitää urheilulaitoksia,
– harjoittaa kustannus- ja monistustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä ja
bingotoimintaa sekä välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja –
asusteita.

4 § Suomen Ampumaurheiluliitto ry:n jäsenenä seura noudattaa Suomen Ampumaurheiluliiton,
josta käytetään näissä säännöissä lyhennettä SAL, sääntöjä.

5 § Seuran jäsenet
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu
noudattamaan seuran, SAL:n sekä soveltuvin osin Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n
sääntöjä ja päätöksiä.
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan vuosikokouksen päätöksellä kutsua seuran
puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on
elinikäinen.
2
Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä vuosikokouksen päätöksellä
kutsua henkilöitä, jotka ovat erittäin huomattavasti edistäneet seuran toimintaa.
Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.
Kannattaviksi jäseniksi voi seuran johtokunta hyväksyä henkilöitä tai
oikeustoimikelpoisia yhteisöjä, jotka tukevat seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen
tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.
Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.
Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

6 § Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan
merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta
eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen
edellyttämät velvoitteet toimintavuoden loppuun asti.

7 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet
Johtokunta voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
maksamatta tai muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan tai toimii
vastoin seuran tarkoitusta taikka syyllistyy epäurheilijamaiseen toimintaan.
Johtokunta voi myös evätä äänioikeuden maksuvelvollisuuden laiminlyöneeltä
jäseneltä seuran kokouksessa, jos jäsen ei ole suorittanut säännöissä tarkoitettuja
maksujaan seuran kokouksen päättämään päivämäärään mennessä. Johtokunta
päättää myös kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista,
jolloin noudatetaan SAL:n sääntöjä ja määräyksiä. Seuran asemesta voi
kurinpitotoimista päättää SAL, sen säännöissä ja sääntöjä alemman asteisissa
määräyksissä vahvistetulla tavalla.
Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää
sen jälkeen, kun päätös on lähetetty hänelle kirjatussa kirjeessä.
Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

8 § Liittymis- ja jäsenmaksut
Varsinaisilta jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä
kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran syyskokous vuosittain.
Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei kanneta jäsenmaksua.
Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä
nimetä jäsen ainaisjäseneksi:
– jos hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut seuran jäsenenä 30
vuotta,
– suorittanut kertakaikkisena suorituksena 20 vuoden jäsenmaksut,
– on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

9 § Seuran varsinaiset kokoukset
Päätösvalta seuran asioissa on sen kokouksella. Varsinaisia kokouksia ovat
syyskokous, joka pidetään loka-marraskuussa, ja kevätkokous, joka pidetään maalishuhtikuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.
Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava
vähintään 7 päivää ennen kokousta
1 sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen
määräämässä lehdessä tai
3

1 kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai
1 seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella.

Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat.
Kokouksen avaa johtokunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
johtokunnan varapuheenjohtaja, minkä jälkeen kokoukselle valitaan
puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
ääntenlaskijoita sekä todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet kuin myös
kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Seuran kokouksissa on jokaisella liittymis- ja jäsenmaksunsa seuran kokouksen
määräämänä aikana maksaneella 15-vuotta täyttäneellä jäsenellä,
kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.
Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista
äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan.
Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa
se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa
kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjantarkastajaa
d) ääntenlaskijat
3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
6. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja
talousarvio
7. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten
keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan myös
seuran puheenjohtajaksi
8. Valitaan erovuoroisten johtokunnan jäsenten tilalle jäsenet kahdeksi
seuraavaksi toimintavuodeksi
9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varahenkilöä.
10. Päätetään, mitkä ampumaurheilumuodot ovat seuran ohjelmassa
11. Valitaan edustajat SAL:n kokouksiin ja SAL:n aluekokouksiin tai
annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi
näihin.
12. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 9 §:n mukaisesti
vireille panemat muut asiat
13. Kokouksen päättäminen
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjantarkastajaa
d) ääntenlaskijat
3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja
tilikertomus
4

6. Esitetään tilintarkastajien lausunto
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuu-
vapauden myöntämisestä asianomaisille
8. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 9 §:n mukaisesti
vireille panemat muut asiat
9. Kokouksen päättäminen
Asiat, jotka seuran jäsenet haluavat seuran varsinaisen kokouksen käsiteltäviksi, on
esitettävä kirjallisesti johtokunnalle viimeistään 30 päivää ennen kokousta.
Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen
tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista
jäsenistä on tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen.
Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava ne asiat, joiden vuoksi kokous on
koolle kutsuttu. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen tapahtuu samalla tavalla kuin
varsinaiseen kokoukseen.
Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun
jäsenet ovat edellä mainituin tavoin tehneet esityksen.

10 § Seuran hallinto
Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudesta ja omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä
seuraa edustaa syyskokouksen valitsema johtokunta.
Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja 4 – 8 muuta jäsentä. Puheenjohtaja valitaan
toimintavuodeksi ja muut jäsenet kahdeksi toimintavuodeksi kerrallaan siten, että
heistä on vuosittain erovuorossa puolet.
Johtokunta valitsee keskuudestaan johtokunnan varapuheenjohtajan
toimintavuodeksi kerrallaan. Johtokunta valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja
muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt
varapuheenjohtajansa kutsusta kun he katsovat sen tarpeelliseksi, tai jos
puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun sen kaikki jäsenet ovat kokoukseen kutsutut ja
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä ovat
saapuvilla.
Johtokunnan kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet
annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan.
Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa
se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa
kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä
Johtokunnan tehtävänä on erityisesti:
1. Pitää jäsenrekisteriä
2. Johtaa, valvoa ja kehittää seuran toimintaa
3. Hoitaa seuran taloutta ja vastata ja huolehtia varojen hoidosta
4. Valmistella seuran kokoukselle esitettävät asiat ja kutsua jäsenet
kokouksiin
5. Laatia ja esittää seuran syyskokoukselle hyväksyttäväksi
toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi vuodeksi
6. Laatia ja esittää seuran toimintakertomus seuran kevätkokoukselle
7. Esittää seuran tilinpäätös ja tilintarkastajien siitä ja seuran
hallinnosta antama tarkastuskertomus seuran kevätkokoukselle
8. Panna täytäntöön seuran kokousten päätökset
5

9. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa
10. Hyväksyä ja erottaa jäsenet 5 ja 7 §:ssä mainituin poikkeuksin
11. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia-
ja ansiomerkkien esittämisestä sekä pitää niistä asianmukaista luetteloa
12. Nimetä avukseen tarpeellisiksi katsomansa jaostot, valiokunnat ja
toimikunnat sekä niiden puheenjohtajat valmistelemaan edellä
mainittuja asioita
13. Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän
eduistaan sekä
14. Hoitaa muut esille tulevat asiat ja ryhtyä kaikkiin seuran edun kulloinkin
edellyttämiin toimenpiteisiin
15.

11 § Seuran toiminta- ja tilikausi
Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit tositteineen ja tilinpäätös
johtokunnan puolesta allekirjoitettuna on helmikuun 15. päivään mennessä
luovutettava tarkastusta varten tilintarkastajille, joiden on ne palautettava
tarkastuskertomuksensa kera johtokunnalle viimeistään maaliskuun 1. päivänä.
Tilintarkastajille on annettava myös se muu aineisto, jonka he seuran tilien ja
hallinnon tarkastamiseksi katsovat tarpeelliseksi saada tutkittavakseen.

12 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Seuran nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja yhdessä
varapuheenjohtajan kanssa tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai johtokunnan
siihen määräämän henkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-
ikäisiä.
Muita määräyksiä

13 § Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä
pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin
allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava. Johtokunnan, jaostojen ja
valiokuntien pöytäkirjat tarkastetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

14 § Toimintansa tehostamiseksi seuran kokous voi näiden sääntöjen ja
yhdistyslain puitteissa vahvistaa noudatettavaksi seuran sisäistä toimintaa
järjestäviä säännöksiä, muodostaa osastoja eli kerhoja, jotka omaa
oikeuskelpoisuutta vailla toimien hoitavat niille uskottuja tehtäviä ja valita
näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet.

15 § Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen
neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Muutokset tulevat voimaan vasta
sen jälkeen, kun SAL:n liittohallitus on ne hyväksynyt ja ne on yhdistysrekisteriin
merkitty.
Sääntöjen muuttamisesta on ilmoitettava kokouskutsussa.

16 § Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava seuran
purkamisesta.

17 § Kun seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin liikuntakasvatusta
edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti.
Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.
Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

18 § Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan
yhdistyslain määräyksiä.